Acord privind utilizarea Resursei de Internet blogs.noi.md

1. Obiectul acordului

1.1. Prezentul Acord este încheiat între SRL «MLD Media», cu adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr. 10, denumit în continuare în textul Acordului “SRL”, proprietarul legal al Resursei de Internet situat la adresa http://www.noi.md (în continuare - ”Resursa de Internet”, precum şi “Resursa”) şi Dvs. (utilizatorul reţelei Internet), în continuare “Utilizator”, privind utilizarea Resursei, dar şi a altor servicii componente noi.md (în continuare - “Servicii”). Prestarea serviciilor personale şi utilizarea Serviciilor Resursei de către Utilizatori este accesibilă şi gratuită, dacă nu se indică altceva. Serviciile suplimentare în cadrul serviciilor personale şi a Serviciilor Resursei pot fi acordate Utilizatorilor contra plată. Utilizatorul îşi asumă drepturile şi responsabilităţile privind utilizarea Serviciilor specificate în prezentul acord, cît şi în alte reglementări. În cazul dezacordului cu normele prezentului Acord, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea tuturor serviciilor personale şi Serviciilor Resursei. Condiţiile de utilizare a serviciilor personale speciale şi a serviciilor opţionale sunt stabilite de regulamente şi/sau alte reguli de utilizare ale serviciilor personale şi Serviciilor respective.
1.2 SRL oferă acces la Serviciile sale, inclusiv de comunicare, service-ul de produse şi servicii, proiecte informaţionale de conţinut; acestea sunt accesibile prin intermediul calculatorului personal cît şi a diferitor dispozitive mobile care există în prezent, precum şi a celor care vor fi elaborate în viitor.
1.3 Utilizatorul conștientizează şi acceptă faptul că Serviciile pot conţine materiale de publicitate, cît şi faptul că publicitatea este necesară pentru utilizarea Serviciilor. De asemenea, Utilizatorul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că Serviciile SRL pot conţine diferite mesaje din partea SRL, notificări automate şi expediere automată de ştiri.
1.4 Toate Serviciile SRL sunt oferite cu marca "cum este". SRL nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru întârzierea, ştergerea, nelivrarea sau imposibilitatea de încărcare a datelor Utilizatorului, oricare ar fi acestea, precum şi pentru opţiunile Utilizatorului. Toate problemele legate de drepturile de acces la reţeaua Internet, de cumpărare şi de instalare a echipamentelor necesare şi a aplicaţiilor software sunt soluţionate personal de către Utilizator şi nu cad sub incidenţa prezentului acord.2. Regulile de utilizare a Sursei
2.1 Utilizatorul se obligă să nu întrebuinţeze programele (script-uri) automatizate pentru colectarea informaţiei şi/sau pentru a interacţiona cu Sursa.
2.2 Cu excepţia cazurilor stabilite de prezentul Acord şi de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, nici un material nu poate fi copiat (reprodus), prelucrat, distribuit, afişat, publicat, descărcat, transmis, vândut sau utilizat în oricare alt mod, parțial sau total fără permisiunea prealabilă a SRL sau a titularului dreptului de autor, cu excepţia cazurilor în care titularul dreptului şi-a exprimat în mod explicit consimţământul pentru utilizarea gratuită a materialului.
2.3 Utilizatorul are dreptul de a-şi afişa prin intermediul Serviciilor SRL obiectele proprietăţii intelectuale, dreptul de folosinţă asupra cărora aparţine Utilizatorului.
2.4 Este interzisă orice utilizare a Serviciilor SRL, cu excepţia celor permise de prezentul Acord sau a celor, pentru care există permisiunea scrisă în prealabil a autorului (titularului drepturilor de autor) privind o asemenea utilizare.2.5 În cazul în care din partea titularului drepturilor de autor parvine o plângere întemeiată privind încălcarea drepturilor sale protejate de lege, SRL are dreptul de a înlătura conţinutul postat de Utilizatori sau de a bloca accesul Utilizatorilor la acest conţinut, fără notificarea Utilizatorului şi fără oferirea explicaţiilor.

SRL are dreptul să blocheze fără respectarea procedurii prealabile (acordul, înţtiinţare etc) materialul şi/sau accountul (contul) în cazul parvenirii reclamaţiilor din partea persoanelor terţe, precum şi în cazul dacă în opinia SRL şi/sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti sau deciziei organului de administrare publică locală /centrală accountul (contul) este ilegal, dăunător, ameninţător, ofensator pentru moralitate, defăimător, care încalcă drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, care propagă ura şi/sau discriminarea persoanelor pe motive rasiale, etnice, sexuale, de apartenenţă socială, şi care încalcă normele acceptate şi etica de comunicare în Internet sau care împiedică ceilalţi utilizatori să lucreze cu Serviciile SRL. Utilizatorul se obligă imediat (dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare) să dea SRL explicaţii privind reclamaţii înaintate de către persoane terţe. În cazul înaintării reclamaţiilor privind plasarea informaţiei neveridice Utilizatorulse obligă să prezinte dovezi satisfăcătoare privind veridicitatea informaţiei plasate.2.6 Utilizatorul acceptă faptul că poartă răspundere personală pentru orice materiale sau alte informaţii pe care le încarcă sau prin oricare alt mijloc le aduce la cunoştinţa publicului (le publică), în cadrul Serviciilor SRL sau cu ajutorul acestora. Utilizatorul nu poate încărca, expedia sau publica materiale pe Serviciile SRL, dacă acestea nu au fost create personal de către Utilizator sau pentru postarea cărora Utilizatorul nu este autorizat de către respectivul titular al drepturilor de autor.
2.7 În cazul parvenirii reclamaţiilor din partea terţelor persoane referitor la postarea de către Utilizator a materialelor, Utilizatorul le v-a soluţiona de sine stătător și pe cont propriu. Utilizatorul se obligă să achite SRL toate cheltuieli, care au fost solicitate de către persoana terţă sau care SRL a fost obligată să achite în baza deciziei autorităţilor oficiale.
2.8 SRL este îndreptăţit să facă copii ale materialelor pentru a raţionaliza şi facilita publicarea şi stocarea conţinutului Utilizatorului pe Site.
2.9 Utilizatorul acceptă faptul că poartă răspundere personală pentru interacţiunea sa cu alţi Utilizatori.
2.10 Avînd în vedere că Resursa este deschisă pentru accesul publicului şi este o resursă informaţională care nu se premoderează, SRL nu poartă nici o răspundere pentru informaţiile postate de Utilizatori.2.11 SRL nu poartă răspundere pentru comportamentul Utilizatorilor care folosesc Serviciile SRL atît online, cît şi în afara reţelei Internet ("offline").
2.12 SRL este îndreptăţit, la cererea organului de drept sau al oricărui alt organ de stat autorizat, conform legislaţiei în vigoare, să transmită toate informaţiile pe care le deţine despre Utilizator.
2.13 SRL nu supune controlului materialele transmise prin intermediul Serviciilor SRL, prin urmare, nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea acestor materiale. Utilizatorul este conştient că, folosind unele Servicii SRL, el poate vizualiza materiale pe care le poate considera ofensatoare, inexacte sau controversate, dar cu toate acestea, Utilizatorul înţelege că responsabilitatea pentru plasarea unor astfel de materiale o poartă Utilizatorul care le-a plasat, şi nu SRL.
2.14 Utilizatorul acceptă să nu întrebuinţeze Serviciile SRL pentru:
2.14.1 încărcarea, expedierea, transmiterea sau folosirea oricărui alt mod de publicare a materialelor care sunt ilegale, dăunătoare, ameninţătoare, ofensatoare pentru moralitate, defăimătoare, care încalcă drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, care propagă ura şi/sau discriminarea persoanelor pe motive rasiale, etnice, sexuale, de apartenenţăsocială, şi care încalcă normele acceptate şi etica de comunicare în Internet sau care împiedică ceilalţi utilizatori să lucreze cu Serviciile SRL;
2.14.2 încălcarea drepturilor minorilor şi/sau cauzării daunelor acestora în orice formă, inclusiv morală;
2.14.3 încălcarea drepturilor diferitor minorităţi;
2.14.4 prezentarea drept o altă persoană sau reprezentant al organizaţiei şi/sau a comunităţii, inclusiv colaborator al Serviciului de asistenţă al SRL, angajat al SRL, moderator de forum, precum şi pentru înşelătorie;
2.14.5 încărcarea, expedierea, transmiterea sau utilizarea oricărui alt mod de publicare a materialelor, pe care Utilizatorul nu are dreptul să le facă publice în conformitate cu legea sau în baza acordurilor cu terţe persoane;
2.14.6 încărcarea, expedierea, transmiterea sau utilizarea oricărui alt mod de publicare a materialelor, care încalcă orice drepturi ale terţelor persoane, inclusiv dreptul asupra mărcilor comerciale (mărci de servicii), secrete comerciale, şi/sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terţelor persoane;
2.14.7 încărcarea, expedierea, transmiterea sau publicarea prin oricare alt mod a materialelor de publicitate care nu a fost permisă în modul corespunzător, inclusiv a notificărilor multiple, neautorizate şi/sau neaşteptate de către destinatari, mesaje publicitare nesolicitate;
2.14.8 încărcarea, expedierea, transmiterea sau publicarea prin oricare alt mod a materialelor care conţin viruşi sau orice alte coduri de calculator, fişiere sau programe destinate perturbării, distrugerii sau limitării funcţionalităţii oricărui calculator sau echipament de telecomunicaţii sau aplicaţiilor software, cît şi pentru facilitarea accesului neautorizat la sisteme informaţionale, echipamente sau date ale terţelor persoane; a numerelor de serie pentru produse comerciale de software şi a programelor pentru generarea acestora, login-uri, parole şi alte mijloace de facilitare a accesului neautorizat la resursele comerciale din Internet, precum și postarea link-urilor la informaţiile menţionate mai sus;
2.14.9 încălcarea oricăror prevederi ale legislaţiei în vigoare ale Republicii Moldova sau internaţionale, cît şi a legislaţiei altor ţări;
2.14.10 colectarea şi stocarea datelor cu caracter personal ale terţelor persoane;
2.14.11 plasarea în cadrul Serviciilor SRL a textelor, materialelor foto şi video, care conţin expreşii şi propuneri nepoliticoase, obscene sau ofensatoare;
2.14.12 plasarea materialelor care conţin texte, materiale foto şi video cu caracter pornografic în cadrul Serviciilor SRL;
2.14.13 perturbarea funcţionării normale a Resursei prin utilizarea ferestrelor pop-up;
2.14.14 plasarea link-urilor la resursele reţelei de Internet, conţinutul cărora contravine legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
3. Obligaţiile Utilizatorului
3.1. Utilizatorul acceptă:

- să informeze imediat SRL cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului propriu sau cu privire la orice altă încălcare a securităţii;

– să iasă din contul său (butonul „ieşire”) după finalizarea lucrului în partea personală a Serviciilor SRL. SRL nu poartă răspundere pentru o posibilă pierdere sau deteriorare a datelor, care ar putea avea loc ca urmare a nerespectării recomandărilor din prezentul Acord.
3.2. Parola oricăror Servicii SRL poate fi restabilită doar în cazul indicării exacte, corecte şi complete a informaţiilor specificate la momentul înregistrării contului. Dacă informaţiile de înregistrare oferite de Utilizator nu au fost exacte, corecte şi complete, Serviciul de asistenţă al SRL nu va putea să recupereze parola în caz de adresare.

SRL recomandă păstrarea parolei şi completarea formularului de înregistrare a Serviciilor SRL în formă exactă, corectă şi completă.
3.3. Pentru utilizarea Serviciilor SRL, Utilizatorul trebuie să respecte următoarea procedură de înregistrare:
3.3.1 să completeze formularul de înregistrare în Serviciile SRL;
3.3.2 să accepte condiţiile prezentului Acord în modul indicat mai sus. În acest caz, SRL nu verifică informaţia oferită de Utilizator (cu excepţia cazului în care acest lucru este prevăzut de condiţiile pentru oferirea unui anumit Serviciu) şi nu poartă răspundere faţă de nici o terţă persoană pentru astfel de informaţii, nu consideră informaţia oferită de Utilizator drept date cu caracter personal, aflate sub protecţie specială în conformitate cu prevederile respective ale legislaţiei Republicii Moldova şi a celei internaţionale; cu toate acestea, Utilizatorul prin prezentul acord admite prelucrarea şi transmiterea terţelor persoane a informaţiei sale de înregistrare, dacă acest lucru este necesar pentru a oferi Utilizatorului oricare din Serviciile SRL. Utilizatorul îşi asumă dreptul de a nu plasa în cadrul Serviciilor SRL fotografii, adrese electronice sau a alte informaţiipersonale ale altor Utilizatori sau ale terţelor persoane, fără consimţământul acestora pentru astfel de acţiuni.
3.4. După înregistrare, Utilizatorul primeşte un login (cont) şi o parolă pentru acces la Serviciile SRL. Utilizatorul poartă răspundere personală pentru securitatea login-ului şi a parolei sale, precum şi răspundere deplină pentru toate acţiunile sale în timpul utilizării Serviciilor SRL.
3.5. Utilizatorul acceptă faptul că SRL poate colecta şi stoca datele de înregistrare ale Utilizatorului.
3.6. Utilizatorul este de acord să nu reproducă, să nu repete, să nu copie şi să nu vîndă, dar şi să nu utilizeze în careva scopuri comerciale drepturile proprietăţii intelectuale, plasate în cadrul serviciilor SRL, cu excepţia cazurilor în care o asemenea permisiune este dată Utilizatorului de către SRL.4. Utilizarea şi stocarea informaţiei şi a materialelor
4.1 În cazul în care Utilizatorul a şters materialele, drepturile sale menţionate la   Acordul prezent vor fi revocate în mod automat, cu toate acestea SRL are dreptul de a păstra copiile de arhivă ale conţinutului postat de Utilizator.
4.2 SRL are dreptul de a interzice adresarea automată la Service SRL, precum şi de a stopa recepţionarea oricărei informaţii generate în mod automat. La discreţia sa, SRL poate întrerupe legătura cu reţelele care încalcă normele în vigoare ale legislaţiei Republicii Moldova şi a celor internaţionale, condiţiile prezentului Acord, precum şi principiile general acceptate de cooperare, stabilite în comunitatea Internet.
4.3 Utilizatorul acceptă că SRL îl poate limita în utilizarea Serviciilor SRL, inclusiv: termenul de păstrare a materialelor plasate de către utilizator, numărul maxim de adresări către Serviciile SRL pentru o anumită perioadă de timp etc.
4.4 Utilizatorul oferă SRL o licenţă neexclusivă pentru utilizare, inclusiv reproducerea, distribuirea, prelucrarea, afişarea publică şi aducerea la cunoştinţa tuturor a materialelor postate de către Utilizator în cadrul Surselor pentru acces public, în calitate de conţinut al SRL, disponibil în Resursa SRL, în scopul promovării Resursei. Autorul materialelor menţionate la acest punct îşi rezervă toate drepturile de autor patrimoniale şi nepatrimoniale personale, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi acordurile internaţionale.5. Închiderea contului Utilizatorului şi ştergerea materialelor postate de către Utilizator
5.1 Utilizatorul este de acord că SRL îşi rezervă dreptul de a înceta contul Utilizatorului în orice moment, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.
5.2 Încetarea contului poate fi efectuată din următoarele motive:

a) încălcarea normelor prezentului Acord şi/sau a acordurilor privind utilizarea Serviciului SRL, a părţilor acestuia, precum şi a completărilor – părţi integrante ale Acordului;

b) la cererea corespunzătoare a autorităţilor, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;

c) din cauza neutilizării contului de acces la Resursă/Serviciile SRL pe o perioadă lungă de timp (aşa cum este definit de prezentul Acord);

d) din cauza unor probleme tehnice neprevăzute sau situaţii legate de securitate;

e) din cauza interferenţelor sau oricăror dereglări ale Serviciilor SRL, inclusiv utilizarea dispozitivelor, aplicaţiilor software de orice tip etc.
5.3 SRL își rezervă dreptul de a schimba (modera) sau de a înlătura, la discreţia sa, orice informaţii publicate de Utilizator, inclusiv informaţia (materiale) care încalcă interdicţiile stabilite de prezentul Acord (precum şi orice alte interdicţii şi cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova), inclusiv mesaje personale şi comentarii; să suspende, să limiteze sau să stopeze accesul la oricare dintre Serviciile SRL în orice moment, pentru orice motiv sau fără explicarea motivului, cu sau fără notificarea prealabilă şi fără a purta răspundere pentru orice prejudiciu, care ar putea fi cauzat Utilizatorului printr-o astfel de acţiune.5.4 SRL are dreptul de a elimina accountul (contul) Utilizatorului şi/sau de a suspenda, limita sau stopa accesul la oricare dintre serviciile site-ului, în cazul în care SRL va detecta în acţiunile utilizatorului elemente de încălcare a condiţiilor prezentului Acord, fără explicarea motivelor pentru astfel de acţiuni. SRL îşi rezervă dreptul de a înlătura oricare din materialele postate de către Utilizatori în cadrul Serviciilor SRL, fără explicaţii şi fără preavizul Utilizatorului, cu toate acestea SRL va depune toate eforturile pentru evitarea unor astfel de situaţii.
5.5 Utilizatorul acceptă că SRL îşi rezerva dreptul de a opri deservirea contului Utilizatorului  în cadrul oricăror dintre Serviciile SRL, care nu a fost folosit de către Utilizator pe parcursul unei perioade ce depăşeşte 3 (trei) luni.
5.6 Închiderea contului utilizatorului presupune înlăturarea accesului Utilizatorului la partea personală a Serviciilor SRL;

5.7 Utilizatorul are dreptul de a refuza utilizarea contului în cadrul Serviciilor SRL, folosind o interfaţă specială pentru înlăturarea contului. Materialele plasate în cadrul Serviciilor SRL se distrug fără posibilitatea de a le recupera.
5.8 Utilizatorul are posibilitatea de a-şi restabili contul eliminat în termen de 3 (trei) luni consecutive, urmând instrucţiunile speciale la momentul introducerii login-ului şi a parolei.  Partea personală a celorlalte Servicii SRL, la care Utilizatorul avea acces, folosind contul său, se anulează după înlăturarea contului Utilizatorului.6. Drepturile de proprietate intelectuală
6.1 Utilizatorul cunoaşte  şi confirmă că Serviciile SRL conţin opere audiovizuale, aplicaţii software, mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală care  aparţin SRL (şi/sau contractorilor SRL) si nu pot fi utilizate fără permisiunea prealabilă a SRL.
6.2 Utilizatorul îşi asumă obligaţia de a nu reproduce, copia, modifica, vinde, aduce la cunoştinţa publicului, distribui conţinutul şi programele Resursei, în totalitate sau în parte, cu excepţia cazurilor în care acordurile sau condiţiile de utilizare ale oricăruia din Serviciile SRL prevăd altceva.
6.3 Utilizatorul se obligă să nu copieze sau să modifice aplicaţiile software, folosite de el conform prevederilor prezentului Acord, să nu elaboreze programe derivate din aplicaţiile software, să nu pătrundă în aplicaţiile software în scopul aflării codurilor de program.

«NOI» este o marcă comercială înregistrată, dreptul de autor asupra căreia aparţine SRL „MLD Media”. Orice utilizare în reţeaua Internet a mărcii date este permisă doar cu acordul SRL „MLD Media” şi cu prezenţa obligatorie a hyperlink-ului către logo-ul de pe site-ul www.noi.md.

Utilizarea imaginii ce reprezintă marca comercială (logotipul) SRL sau a logotipurilor  proiectelor de servicii web ale SRL prin orice metode, inclusiv plasarea fără consimţământ în mijloacele mass-media scrise sau alte mijloace media, sunt considerate drept încălcare a drepturilor de proprietate asupra mărcii comerciale.7. ResponsabilitățiUtilizatorul cunoaşte şi confirmă că:
7.1 Orice materiale (drepturi de proprietate intelectuală), recepţionate de către Utilizator prin intermediul Serviciilor SRL, pot fi folosite de către Utilizator pe propriul său risc, totodată Utilizatorul va fi considerat responsabil pentru orice daune ce pot fi cauzate calculatorului Utilizatorului, cît şi a informaţiilor ce se conţin în el, în urma descărcării materialelor în cauză;
7.2 SRL nu poartă răspundere pentru orice pierderi directe sau indirecte, care au survenit în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare a Serviciilor SRL, accesului neautorizat la comunicaţiile Utilizatorului, ca urmare a acţiunilor de escrocherie ale terţelor persoane, inclusiv folosirea simbolului sau a mărcii comerciale ale SRL în scopuri materiale.
7.3 Utilizatorul foloseşte Serviciile SRL, „ca atare”. SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate, inclusiv pentru corespunderea Serviciilor SRL cu scopurile Utilizatorului;
7.4 SRL nu garantează că Serviciile noi.md vor satisface cerinţele Utilizatorului; acestea vor fi oferite permanent, la timp, în siguranţă şi fără erori; rezultatele ce pot fi obţinute de către Utilizator vor fi exacte şi sigure; calitatea oricărui produs, serviciu, informaţie şi alte lucruri, obţinute prin utilizarea Serviciilor SRL, vor corespunde aşteptărilor Utilizatorului şi că toate erorile din aplicaţiile software vor fi corectate.
8. Confidenţialitatea şi securitatea
8.1 Utilizatorii Serviciilor SRL se angajează să-şi respecte reciproc drepturile sale şi ale terţelor persoane, să respecte tradiţiile şi etica stabilită în reţeaua Internet, să nu abuzeze de posibilităţile Serviciilor SRL în scopuri ce contravin legislaţiei în vigoare, precum şi normelor etice şi morale.
8.2 SRL poate utiliza tehnologiile de identificare a Utilizatorilor, inclusiv prin utilizarea fişierelor „cookies”, cît şi folosi aceste tehnologii în scopuri de marketing pentru studiul preferinţelor Utilizatorilor. În acest caz, o astfel de identificare poartă un caracter impersonal şi generalizat, SRL nu monitorizează acţiunile unor Utilizatori individuali şi nu transmite informaţii despre ei. Cu toate acestea, informaţiile în cauză pot fi oferite autorităţilor de stat, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
8.3 În limitele de funcţionare ale Serviciilor SRL se respectă confidenţialitatea informaţiilor despre Utilizatorii SRL, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.8.4 Serviciile SRL nu sunt cenzurate.

8.5 Utilizatorul îşi exprimă acordul pentru folosirea de către SRL a datelor sale de înregistrare într-o formă generalizată, în scopul „targeting”-ului în Serviciile SRL, cu condiţia că adresele electronice ale Utilizatorilor nu vor fi transmise către terţi.
8.6 Utilizatorul nu are dreptul de a accesa orice alte informaţii din cadrul Serviciilor SRL, în afară de informaţiile disponibile publicului larg în cadrul Serviciilor SRL.


9. Suspendarea Acordului
9.1 SRL are dreptul să efectueze lucrări de profilaxie în cadrul Serviciilor SRL, cu o sistare temporară a activităţii Serviciilor SRL.
9.2 În caz de declanşare a circumstanţelor de forţă majoră, precum şi a accidentelor  sau a funcţionării defectuoase a complexelor hardware-software ale terţelor părţi care cooperează cu SRL sau a acţiunilor terţelor persoane, îndreptate spre suspendarea sau încetarea funcţionării tuturor sau a unei părţi din Serviciile SRL, este posibilă suspendarea activităţii Serviciilor SRL, fără notificarea prealabila a Utilizatorilor.
10. Intrarea în vigoare a Acordului
10.1 SRL are dreptul în orice moment să  modifice textul prezentului Acord. Prezentul Acord, precum şi modificările şi completările la acesta, intră în vigoare la data publicării de către SRL. Acordul Utilizatorului cu condiţiile prezentului Acord/modificările la Acordulse exprimă prin apăsarea butonului „Înregistrare”, sau prin utilizarea de fapt a Resursei și/sau Serviciilor SRL. În cazul dezacrodului cu modificarile făcute de SRL  Utilizatorul este obligat să părăsească Resursa.
10.2 Utilizatorul este în drept să refuze acceptarea modificărilor şi completărilor operate de către SRL la Acord, ceea ce înseamnă refuzul Utilizatorului de a folosi Serviciile SRL.
11. Dispoziţii finale
11.1 Utilizatorul care consideră că drepturile şi interesele sale sunt încălcate prin acţiunile SRL, poate adresa o plîngere. Examinarea plîngerilor este pusă în sarcina Serviciului de Asistență a Utilizatorilor SRL, în conformitate cu procedura generală de examinare a plîngerilor parvenite. Adresa electronică a Serviciului de Asistență a Utilizatorilorl SRL este: [email protected].

Utilizatorii pot adresa întrebări cu privire la activitatea Serviciilor SRL la adresa Serviciului de Asistenţă a Utilizatorilor [email protected]. Utilizatorul şi SRL sunt de acord că toate litigiile posibile referitoare la normele prezentului Acord vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
11.2 Nici una din prevederile Acordului de utilizare nu poate fi considerată drept stabilire între Utilizator şi SRL a relaţiilor de agenţie, relaţiilor de parteneriat, relaţii cu privire la activitatea comună, relaţiilor de angajare de personal sau oricare alte relaţii, care nu sunt în mod expres prevăzute de Acord.
11.3 Recunoaşterea de către instanţă a oricărei prevederi ale Acordului drept nevalabilă sau ne pasibilă de executare silită nu atrage după sine nevalabilitatea altor dispoziţii ale Acordului.11.4 Lipsa de acţiune din partea SRL, în caz de încălcare de către Utilizator sau de către terţe persoane a prevederilor Acordului, nu privează SRL de dreptul de a lua măsurile necesare pentru protecţia intereselor sale mai târziu.
11.5 În cazul în care autorităţile Republicii Moldova vor adopta acte normative care ar afecta total sau parțial funcţionarea SRL şi a Serviciilor SRL, SRL îşi rezervă dreptul de a opera orice modificări la funcţionarea Serviciilor SRL, îndreptate spre aducerea activităţii SRL în conformitate cu noile reglementări. Utilizarea oricărui Serviciu SRL presupune acceptarea necondiţionată de către Utilizator a dispoziţiilor prezentului Acord.

4 mb
This page was created in 0.0316 seconds